KURS PARALOTNIARSKIwww.ABCparagliding.pl


PL    CZ    SK

F A Q

Jakie wyposa?enie wykorzystywane jest w czasie kursu? Nowoczesne czy stare – u?ywane?

Ka?dego roku mamy nowe spadochrony i siode?ka !

Nowoczesny ekwipunek dla kursantów nie jest w innych szko?ach sprawą oczywistą. Argumenty w stylu „ początkującemu to wystarczy“ lub nawet „jest to stosowniejsze“, są zupe?nie b??dne. Wyposa?enie paralotniarskie szybko rozwija si?, za nowoczesne mo?emy uwa?a? spadochrony nie starsze ni? 2 lata, przy du?ej eksploatacji nawet nowsze. Siode?ka powinne by? wyposa?one w ABS oraz w nowoczesny os?aniacz kr?gos?upa-airbag. Stosowanie jakościowych radiolokatorów pomaga w udzielaniu wskazówek pilotom w czasie lotu.

Kto mnie b?dzie uczy??

To, ?e poziom nauczania w ró?nych ośrodkach szkoleniowych jest ró?ny, zrozumie nawet początkujący. Jednak doświadczenia czy zdolności dydaktyczne instruktorów są ró?ne. Mo?e to wydawa? si? oczywiste, jednak powinno Pa?stwa zainteresowa?, czy instruktor lata na paralotni stosunkowo cz?sto a przedewszytkim dobrze.

Co wliczone jest w cen? kursu? Czy b?dzie trzeba za coś dop?aca?? Jak d?ugi czas poświ?cą mi instruktorzy?

U nas nie trzeba dop?aca? !

Z pewnością ka?dy z Pa?stwa spotka? si? kiedyś z, na pierwszy rzut oka, korzystnymi ofertami, za którymi ukryte by?y dodatkowe op?aty lub z przypadkami, gdzie jakoś? nie odpowiada?a cenie. W przeciągu ca?ego dnia instruktor powinien poświ?ci? Pa?stwu ca?ą swą uwag?.

Gdzie odbywają si? szkolenia?

Straník to wzgórze niedaleko Žiliny, które dysponuje jednymi z najlepszych warunków dla uprawiania paralotniarstwa na S?owacji.Wywy?szenie ok. 400m pozwala na bezproblemowe przeprowadzenie ca?ego szkolenia wraz z samodzielnymi lotami wysokościowymi. Pogoda jest stosunkowo stabilna. Konfiguracja terenu oraz wyśmienite warunki dla powstawania wzrastających prądów. Dobry dojazd na start. Mo?liwoś? startu w trzech kierunkach z czterech, czym nie dysponuje ?adne ze wzgórz na terenie SR. Dlatego te? Straník nazywany jest ,,Mekką“ paralotniarstwa na S?owacji.

Czy siode?ka są wyposa?one w nowoczesne os?aniacze kr?gos?upa?

Dobry os?aniacz potrafi eliminowa? b??dy początkującego podczas niew?aściwego startu czy lądowania. Obecnie za najlepszy sprz?t uwa?amy airback, os?aniacz z pianki o grubości 12 cm w szczelnej obudowie. Siode?ka dodatkowo są wyposa?one w ślizgową plastikową deske .

Kiedy i gdzie rozpoczyna si? i ko?czy 6 – dniowy kurs podstawowy?

Kurs rozpoczyna si? w pierwszym dniu danego terminu o godz.10.00 przed dworcem kolejowym w Žilinie, niedaleko postoju taksówek, który znajduje si? przed wejściem g?ównym do budynku dworca. Kurs ko?czy si? w czwartek po obiedzie. W razie niepogody trzeba liczy? si? z piątkiem lub innym dniem na doko?czenie kursu.

Czy trzeba coś dop?aca? po zako?czeniu kursu?

Nie. Je?eli kursarnt nie doko?czy? szkolenie w danym terminie z powodu z?ej pogody, kontuacja kursu w tym samym roku jest darmowa.

Co to jest paralotnia i kim jest pilot paralotni?

Pilotowanie paralotni jest jednym z naj?atwiejszych stylów latania w ogóle. Pilot nie posiada silnik, krótkim rozbiegiem z górki nadmuchnie skrzyd?o i unosi si? w powietrze. Paralotnia ?atwo przenosi? z miejsca na miejsce (w plecaku), ?atwo nią wystartowa? i bardzo ?atwo lądowa?. Pilot jest przypi?ty w siode?ko, które dostarcza mu maksymalny komfort.

Czym jest paralotnia ?

Spadochron uszyty jest ze specjalnej tkaniny, która nia przepuszcza powietrze i ma siatk? przecieślizgową. Pilot z uprz??ą jest przymocowany do skrzyd?a sznurami ,,kewlarowymi“. Paralotnia jest wpe?ni sterowana przez nas samych, tak jak samochód dzi?ki kierownicy.

Jak d?ugo mo?na lecie? na paralotni?

Pilot, przy dobrych warunkach atmosferycznych, nie ma problemów z pozostaniem w powietrzu nawet kilka godzin by pokonywa? stukilometrowe odleg?ości. Paralotnie są skonstruowane tak, by bez problemów móc wznosi? si? w powietrzu i wpe?ni zasmakowa? uczucia wolności i swobody.

Czy paragliding to to samo co parasailing czy spadochroniarstwo lub Base – jump?

Nie, nie i jeszcze raz nie. Z parasailingiem mogli Pa?stwo spotka? si? gdzieś na pla?y przy morzu, na jeziorze, gdzie zapi?li Pa?stwa do uprz??y za motorówk? i pow?óczyli w powietrzu, jak d?ugo uznali za stosowne. To potrafi?by nawet worek ziemniaków. Spadochroniarstwo to sport, do uprawiania którego potrzebny nam jest samolot. Base – jump spada swym charakterem pod spadochroniarstwo z tą ró?nicą, ?e skaczemy nie z samolotu, ale z mostów, budynków czy ska? do wolnej przestrzeni, gdzie spadochron musi nam si? otworzy? w przeciągu kilku sekund.

Ró?nice?…

Paralotnią przy lataniu paraglidingowym zawsze startuje nadmuchana i skontrolowana z mo?liwością przerwania startu b?dąc jeszcze na ziemi.

Jakia jest ró?nica mi?dzy paralotnią a lotnią?

Paralotnia nie posiada konstrukcji stalej. W odró?nieniu od lotni, paralotnie pomieści? mo?emy np. w plecaku. Paralotnia jest wolniejsza a nauka sterowania o wiele protsza i szybsza do opanwania. Je?eli zechcesz przerwa? start, poprostu przestaniesz biec a paralotnia posk?ada si? mi?kko obok ciebie. Z lotnią jest sprawa bardziej skomplikowana. Z plecakiem mo?na wyjś? na ka?dą gór?, lub mo?na skorzysta? z kolejki linowej. Paralotniu mo?na roz?o?y? w 5 minut, zato na lotni? potrzebujemy przynajmniej 30 min.

Co mo?na robi? na paralotni?

Paralotnie konstruowane są do latania. Rekord czyni 11 godzin lotu na odleg?oś? ok.300 km. Pilot mo?e startowa? z ka?dej góry, na której znajdzie kawa?ek miejsca na rozbieg. Z paralotnią mo?na podró?owa? po świecie lub podziwia? pi?kno S?owacji…

Czy paragliding jest bezpieczny?

Paralotniarstwo mo?na uprawia? jako sport adrenalinowy a jego bezpiecze?stwo jest zale?ne jedynie od ciebie samego. Zale?y od wyboru jakościowego, certyfikowanego ekwipunku, który jest testowany pod ka?dym kątem. Wa?ny jest te? wybór profesjonalnej szko?y, która posiada licencj?. Czasy, kiedy uczy? nas kolega-zadarmo i bez licencji-są ju? dawno przesz?ością. Cz?sto uczą tacy, którzy sami nie potrafią dobrze lata?! Muszą Pa?stwo by? pewni, ?e dany instruktor posiada legitymacj? instruktorską a szko?a – licencj?, która jest wystawiana przez LAA – SROV. Organizacja ta jest jedyną organizacją uprawnioną do wydawania takich licencji! Jak to sprawdzi?? Mo?na zatelefonowa? pod numerem telefonu sekretariatu LAA – SR : 041/5623 450, ewentualnie e – mail : , numer telefonu komórkowego : +421 903 494 618, gdzie mo?na zapyta?, czy dana osoba jest instruktorem paraglidingu oraz czy szko?a, do której mają Pa?stwo zamiar si? zg?osi? posiada uprawnienie do wystawiania wa?nej legitymacji pilota, w razie zainteresowania IPP karty –legitymacji mi?dzynarodowej. Przy rozwa?nym post?powaniu i dobrym doborze szko?y, paragliding mo?e sta? si? dla Pa?stwa niesamowitym prze?yciem i mi?ością na ca?e ?ycie, a nie niebezpiecznym sportem.

Kto mo?e lata? na paralotni?

Napewno ka?dy, kto uko?czy? 18 lat, a je?eli ktoś jest troszeczk? m?odszy, wystarczy zgoda rodziców. Mo?na wi?c powiedzie?, ?e ka?dy bez ograniczenia wieku, kto potrafi kawa?ek ubiec, a czasami nawet tego nie trzeba.

Ile kosztuje wyposa?enie?

Cennik nowego wyposa?enia mo?na znale?? na naszych stronach internetowych, jednak istnieje regu?a, i? kto zdecyduje si? na latanie, ten b?dzie wko?cu lata?. Mo?na kupi? solidny sprz?t za ok. 3.000 Plz, który ju? spe?nia kryteria bezpiecze?stwa(skrzyd?o, siode?ko, spadochron zapasowy). Nowy profesjonalny ekwipunek kosztuje ok.8.000 Plz. O starsze paralotnie nale?y pyta? pod adresem , lub tel. Komórkowy : +421 903 544 844.

Czy nale?y si? ba??

Mają Pa?stwo ochot? to wypróbowa?, lecz obawiają si? Pa?stwo i do ko?ca nie wiedzą, jak to wszystko dzia?a? Obawy są nie na miejscu. Rozpoczynamy z nogami na ziemi i stopniowo dodajemy doświadczenie i zr?cznoś?, którą uzyskają Pa?stwo stosunkowo szybko. Równocześnie narasta ch?? wznieś? si? w powietrzu na d?u?szy czas, dlatego, ?e rozpoczynymy na praktycznie p?askiej ?ące.

Co powinienem wiedzie? przy kupnie swego pierwszego skrzyd?a?

Wiele pilotów chce kupi? paralotni? jeszcze zanim absolwuje swój pierwszy lot, w celu uczenia si? na swoim. To jednak nale?y do instruktora, który powinien nam pomóc wybra? w?aściwą poralotni?. Ró?ne paralotnie mają ró?ną moc a tak?e ró?ny poziom bezpiecze?stwa. Istotną sprawą jest by posiada? wa?ne dokumenty od producentów i certyfikat, do której kategorii jest przyszeregowany! Nale?y równie? uwa?a? na promocje.Tak?e ,,kole?e?skie“ przys?ugi mogą zdradzi?!

Jak zaczą? z paraglidingiem?

Najlepszym sposobem jak rozpoczą? nauk? na paralotni jest uprzednie absolwowanie kursu podstawowego w renomowanej szkole pod okiem profesjonalisty. Cena obejmuje wszystko, co b?dzie Pa?stwu potrzebne, wi?c nie jest konieczne samemu si? wyposa?a?. Sami Pa?stwo pó?niej zdecydują co kupi?

Czy potrzebna mi jest licencja pilota?

Tak! Tak jak wsz?dzie indziej na świecie do prowadzenia samochodu potrzebne jest posiadanie prawa jazdy, równie? do sterowania paralotni potrzebna jest legitymacja pilota. Po pomyślnym absolwowaniu kursu w szkole otrzymią Pa?stwo legitymacj? pilota, która jest w cenie kursu. Owa legitymacja musi by? wa?na oraz musi by? wydana jedynie przez LAA – SR ( jedyny na S?owacji, pa?stwem gwarantowana organizacja, która jest uprawniona do wydawania legitymacji pilota). W razie nieposiadania takiej legitymacji grozi wszcz?cie post?powania karnego.

Jak d?ugo trwa opanowanie latania?

Kurs podstawowy trwa 6 dni, po czym zostanie wydana legitymacj? pilota typu A. Oczywiście nauczą si? Pa?stwo samodzielnie lata?, a raczej – zdob?dą Pa?stwo podstawowe umiej?tności, które mo?na pó?niej samemu rozwija?. Nast?pnie b?dą Pa?stwo mieli mo?liwoś? absolwowania kursu usprawniającego oraz uzyskania licencji typu B-tzn. latanie w termice. B?dzie ona potrzebna tym, którzy zdecydują si? na branie udzia?u w wyścigach paralotniaskich organizowanych na S?owacji. Licencja typu C jest niezb?dna dla uczestników wspó?zawodnictw w świecie.

Co b?de potrzebowa? w celu zg?oszenia si? do kursu paraglidingu?

Troch? dobrego humoru, wype?nioną list? osobistą, pieniądze i ch?? wypróbowania czegoś nowego.

Czym jest paragliding motorowy lub latanie z silnikiem na paralotni?

Istnieje mo?liwoś? latania z silnikiem. Potrzebne nam b?dzie: plecak z motorem, dostosowany spadochron (niektóre cz?ści są wzmocnione), ale szczególnie wa?ne jest wcześniejsze opanowanie latania bez motora.

Czy mog? lata? sam po kurse?

Dla latania w pojedynk? musimy posiada? legitymacj? pilota, którą otrzymują Pa?stwo po uko?czeniu kursu i pomyślnym zdaniu egzaminów ko?cowych.

Jak przebiega kurs w razie niepogody?

W przypadku z?ej pogody (deszczu, silnego wiatru itp.) zajmujemy si? teorią.W razie bardzo z?ych warunków pogodowych, gdy nie ma nadziei na popraw?, kurs przerywamy z mo?liwością bezp?atnego dolatania przy okazji jakiegokolwiek dalszego kursu.

Jak przebiega program uzupe?niający, kiedy nie latamy?

Je?eli jest z?a pogoda, zajmujemy si? teorią. Dopiero potem, jeśli zostanie czas, mo?na uprawia? inne sporty.W Žilinie i jej okolicy znajduje si? kilka basenów. Oko?o 10 km od Žiliny są Rajecké Teplice z wyśmienitymi kąpielami termalnymi. Szkolenia przebiegają dos?ownie pod szczytami Ma?ej Fatry, wi?c istnieje równie? mo?liwoś? wypadów w góry. W okolicy znajduje si? kilka zamków itp.

Ile czasu zajmuje teoria a ile ?wiczenia praktyczne?

Wi?kszoś? czasu poświ?camy ?wiczeniom praktycznym i lataniu.Teorią zajmujemy si? w czasie przerw mi?dzy lotami lub w przypadku niepogody.

Czy są jakieś zni?ki dla studentów?

Tak. Studenci, którzy wyka?ą si? zaświadczeniem, ?e są studentami, otrzymują zni?k? w wysokości 50 Plz z ceny kursu podstawowego.

Jak dawno wystawione zaświadczenie lekarskie jest wa?ne?

Zaświadczenie jest wa?ne 2 lata. To ogranicza wa?noś? legitymacja pilota. Wskazane jest posiadanie jaknajnowszego zaświadczenia, ?eby zaoszcz?dzi? na op?atach za przed?u?enie wa?ności legitymacji pilota.

Chcia?bym zabra? ze sobą dziewczyn?, która nie chce wzią? udzia?u w kursie.Czy jest to mo?liwe?

Tak. Nie stanowi to ?adnego problemu.

Do kiedy najpó?niej trzeba odda? zg?oszenie do kursu?

Zazwyczaj kursy są zape?nione ju? miesiąc przed rozpocz?ciem si? kursu, jednak nie stanowi to regu?y. Czasami adepci zg?aszają si? grupowo, przez co kurs szybko si? zape?ni. Czasem ktoś zmienia termin w ostatnim momencie. Jest wi?c zalecane rezerwowa? sobie termin jak najwcześniej, jednak adept zg?aszanj?cy si? na ostatnią chwil? nie zawsze jest bez szans.

Jak b?dzie kurs przebiega?? B?dziamy latali tylko dopo?udnia a potem mamy wolne?

Instruktor b?dzie do Pa?stwa dyspozycji prawie?e cy?y dzie?. Rozpoczynamy o godzinie 9.00 rano i ?wiczymy ca?e dopo?udnie. Pó?niej b?dzie 2-godzinowa przerwa obiadowa, w czasie której mo?na odpoczą?. Ko?czymy w podwieczór, zale?nie od tego, czy uda?o nam si? przerobi? przewidziany na dany dzie? materia?.

Nie posiadam samochodu, przyjad? pociągiem.Czy stanowi to problem?

Transport na miejsce szkolenia jest przez nas zapewniony (mikrobus).To znaczy, ?e zabieramy Pa?stwa rano z miejsca zakwaterowania a wieczór przywozimy z powrotem.

Mam egzamin w czasie kursu. Czy b?dzie coś sta?o na przeszkodzie, ?eby opuści? jeden dzie? kursu ?

Je?eli chodzi tylko o jeden dzie?, nie b?dzie to prawdopodobnie stanowi?o problemu. Mo?na zaleg?ości odrobi?, jednak zale?ne to b?dzie przede wszystkim od pogody i od tego czy b?dzie akurat przerabiana teoria lub ?wiczenia praktyczne, poniewa? nauka jest ca?kowicie podporządkowana warunkom pogodowym.

Ile ludzi potrzeba, ?eby móc si? wpisa? do kursu podstawowego w dodatkowym terminie?

Dodatkowy termin organizujemy dla 5 osób, je?eli Pa?stwa jest mniej zwró?cie si? do nas, mo?e ktoś si? do?ączy.

Czy istnieje mo?liwoś? wypo?yczenia sprz?tu paralotniarskiego?

Je?eli chodzi o absolwentów naszej szko?y, istnieje mo?liwoś? wypo?yczenia kompletnego sprz?tu do latania. Cena wynosi 200 Plz na jeden dzie?.

Jestem zainteresowany lotem w tandemie dla mojej dziewczyny, ma to by? podarunek, jest do tego potrzebny jakiś trening?

Nie jest potrzebne ?adne specjalne przygotowanie. Wystarczy krótka instrukta? przed lotem.

Nie potrafie zorientowa? si? w ró?nych ofertach szkó? paralotniarskich. Jedyną ró?nice widz? w cenie kursu.

Początkującym napewno zorientowanie si? w wielu ofertach czyni du?e problemy. Podczas naszego d?ugoletniego aktywnego latania, mieliśmy ju? mo?liwoś? du?o zobaczy?. Udzielimy Pa?stwu par? rad, którymi nale?y si? kierowa?. Co wszystko obejmuje cena kursu? B?dzie trzeba za coś dop?aci?? Ile instruktor poświ?ci mi czasu? Jaki sprz?t u?ywamy podczas kursu? Jest nowy, nowoczesny lub stary i zu?yty? Kto mnie b?dzie uczy?? Posiadają siode?ka szkoleniowe nowoczesne os?aniacze kr?gos?upa?

Dlaczego warto by? cz?onkiem LAA – SR?

LAA SR to s?owackie stowarzyszenie, które ma zezwolenie Biura Transportu Republiki S?owackiej na dzia?anie w imieniu LŠZ w zakresie pojazdów ultralekkich, latającego sprz?tu sportowego – balony, lotnie, obejmuje jednak paralotnie. Stowarzyszenie ma ponad 1000 cz?onków. Oferuje im, na konkurencyjnych warunkach, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawartej z firmą ubezpieczeniową Allianz w wysokości 750 000 euro, obejmujące ca?ą Europ?, wraz z Republik? Czeską, przy udziale w?asnym w wysokości 300 euro. LAA SR zapewnia swoim cz?onkom wiele korzyści. Op?ata cz?onkowska jest p?atna corocznie i obejmuje rok kalendarzowy

Sk?adka cz?onkowska LAA – SR na rok 2015 i obowiązkowe ubezpieczenie za szkody spowodowane podczas lotu paralotnią.

Sk?adk? op?aca si? corocznie i obowiązuje ona dany rok kalendarzowy. Sk?adka cz?onkowska obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane podczas korzystania z paralotni. Obowiązek ubezpieczenia OC jest nak?adany przez prawo, tak samo jak w przypadku OC dla pojazdów samochodowych. Wysokoś? sk?adki cz?onkowskiej LAA – SR na rok 2015 wynosi 55 euro. Dla studentów studiów stacjonarnych i emerytów (ponad 62 lata) sk?adka wynosi 35 euro, a dla osób niepe?nosprawnych 25 euro. Uwaga! Op?at? cz?onkowską nale?y zap?aci? najpó?niej do ko?ca lutego, w przeciwnym razie zostaną naliczone dodatkowe op?aty!

W jaki sposób op?aci? sk?adk? cz?onkowską LAA – SR?

Sk?adki cz?onkowskie nale?y wp?aca? na numer konta: Odbiorca przelewu: LAA-SR, Framborska 58, 01001 Zilina, Slovenska republika Bank VUB (numer konta): 8000037432/0200 IBAN: SK31 0200 0000 0080 0003 7432 BIC/SWIFT: SUBASKBX

W tytule przelewu jako numer identyfikacyjny nale?y poda? PESEL oraz imi? i nazwisko.

Jeśli nadal masz jakieś pytania lub wątpliwości, wyślij je do nas na nasz adres


ABC paragliding
tel. +48 69 67 53 74, e-mail: biuro@abcparagliding.sk