KURS PARALOTNIARSKIwww.ABCparagliding.pl


PL    CZ    SK

O nas (PL)

Kim jesteśmy ?

Ośrodek szkoleniowy ABC paragliding posiada wieloletnie doświadczenia w szkoleniu na paralotniach. Szko?a wykszta?ci?a ju? wielu pilotów paralotni. Jako jedna z niewielu szkó? na S?owacji posiadamy oficjalne zezwolenie wystawiane przez S?owacki Związek Lotnictwa Amatorskiego umo?liwiające nam wydawanie mi?dzynarodowej licencji pilota paralotni.

W?aścicielem licencji jest ing. Zdeno Ka?már.

  • istruktor i inspektor paralotni
  • top pilot, w czasie aktywnej kariery zawodowej cz?onek narodowej reprezentacji paralotniarskiej
  • kwalifikacje: instruktor, pilot wyścigowy, tandem pilot, technik, inspektor paralotniarstwa oraz paralotniarstwa motorowego

alt: portret 3 in 1
Reszta instruktorów prowadzących szkolenia są albo przynajmniej byli cz?onkami kadry s?owackiej reprezentacji narodowej

Gdzie odbywają si? szkolenia ?

Straník to wzgórze niedaleko Žiliny, które śmia?o mo?emy nazwa? ,,Mekką“ s?owackiego paralotniarstwa. Straník wznosi si? w pobli?u malowniczej okolicy pasma górskiego Malá Fatra. Stabilna pogoda oraz dogodne po?o?enie zapewniają najlepsze warunki dla paralotniarstwa na S?owacji, o czym świadczy? mo?e fakt, i? miejsce to jest wykorzystywane przez szko?y paralotniarstwa z Czech i Polski. Corocznie organizowane są tutaj zawody, np. Mistrzostwa S?owacji z udzia?em pilotów z zagranicy.

alt: Jar na Straníku, ju?ný a západný ?tart. [Foto: Vlado Ba?a]
Wiosna na Straníku, start po?udniowy i zachodni. (Foto: Vlado Ba?a)

Na wzgórze mo?na dojecha? samochodem. Mo?na startowa? w trzech kierunkach wiatru z czterech mo?liwych, co niemal zawsze pozwala dolecie? kurs w terminie!

Czym kierowa? si? przy wyborze szko?y paralotniarskiej?

Jakie wyposa?enie wykorzystywane jest wczasie kursu?

Ka?dego roku dla potrzeb kursu wykorzystujemy zupe?nie nowe, najbezpieczniejsze skrzyd?o paralotni firmy Gradient (). Chodzi o producenta światowej klasy. Firma Gradient uzyska?a ze swymi paralotniami tytu? mistrza świata oraz wiele innych nagród. Na paralotniach firmy Gradient latają najlepsi piloci światowej czo?ówki.

Nowoczesny sprz?t w innych szko?ach paralotniarskich nie jest rzeczą oczywistą. Argumenty, ?e początkującemu wystarczy stary sprz?t lub nawet, ?e jest dla niego stosowniejszy są zupe?nie mylne. Sprz?t paralotniarski szybko rozwija si?.Za nowoczesny sprz?t mo?emy uwa?a? paralotnie dwuletnie, posiadające certyfikat DHV-1, lub SHV-Standard. Siode?ka powinny posiada? system ABS i nowoczesne ochraniacze kr?gos?upa typu airback.

Ka?dorocznie u?ywamy zupe?nie nowe siode?ka, posiadające Airback i system ABS.

Dobry ochraniacz potrafi eliminowa? b??dy początkującego podczas niew?aściwego startu czy lądowania. Obecnie za najlepszy sprz?t uwa?amy airback, ochraniacz z pianki o grubości 17 cm w szczelnej obudowie. Siode?ka dodatkowo są wyposa?one w ślizgową plastikową desk?.

alt: Na?a výstroj, cesta na Straník.
Nasze wyposa?enie, droga na wzgorze Straník.

Rzeczą oczywistą jest u?ywanie zast?pczych spadochronów zapasowych jak i odpowiednich kasków.

Stosowanie odpowiedniego systemu nawigacyjnego zapewnia udzielanie rad kursantom, oraz korekt? ewentualnych b??dów

Kto mnie b?dzie uczy??

To, ?e poziom nauczania w ró?nych ośrodkach szkoleniowych jest ró?ny, zrozumie nawet laik. Jednak doświadczenia czy zdolności dydaktyczne instruktorów są ró?ne.

Naszymi instruktorami są piloci paralotni, którzy są lub byli cz?onkami S?owackiej kadry paralotniarskiej. Tym samym spe?niają oni wszystkie kryteria dla pracy instruktora by móc przekaza? swe d?ugoletnie doświadczenia w lataniu.

Mo?e to wydawa? si? oczywiste, jednak powinno Pa?stwa zainteresowa?, czy instruktor lata na paralotni stosunkowo cz?sto a przedewszytkim czy oraz, czy jego kwalifikacje są wystarczające.


ABC paragliding
tel. +48 69 67 53 74, e-mail: biuro@abcparagliding.sk